Odd Fellow-Huis

Van oorsprong het verenigingsgebouw

Verleden

We schrijven 19 november 1898. In Groningen wonen een viertal van oorsprong Amsterdammers, die aldaar lid waren van de Paradijsloge Nr. 1 van the Independent Order of Odd Fellows (IOOF). Zij besloten met elkaar ook in Groningen een nieuwe Odd Fellow Loge te stichten.

Daartoe werd er een voorlichtingsavond belegd in het toenmalige Concerthuis. Er bleek voldoende belangstelling voor het lidmaatschap te bestaan en op 20 maart 1899 werd door de Soevereine Grootloge in Amerika het zogenaamde charter aan deze loge uitgereikt. Als naam werd gekozen: Drie Schakels Loge.

Het was de zevende Odd Fellow loge, die in de jurisdictie Nederland en België was opgericht en kreeg daardoor het volgnummer 7 aan de logenaam toegevoegd.Op 28 september 1901 kreeg de Drie Schakels Loge haar Koninklijke goedkeuring. Groningen bleek een vruchtbare bodem voor het Odd Fellow ship, want op

17 december 1910 werd de Sint Maarten Loge No. 15 opgericht. Een halve eeuw later, op 29 april 1964, gevolgd door de Fraternitas Loge No. 69. Deze is per 1 januari van dit jaar geïntegreerd in de Sint Maarten Loge. De W.A. Scholtenloge No. 87 werd op 15 maart 1986 opgericht. Naast broederloges kwamen er eveneens zusterloges. In Groningen werd op 16 januari 1949 de Groningen Rebekkah Loge No. 7 opgericht en vele jaren, op 28 april 1990, gevolgd door de oprichting van de Prunella Rebekkah Loge No. 43.

Kernwaarden en Moreel Kompas

Een Odd Fellow loge kent naast idealen, die in de wereld om ons heen moeten leiden tot meer verdraagzaamheid, ook een aantal plichten, die de samenleving moeten dienen.
Eén van die plichten is de zorg voor verwaarloosde- en weeskinderen. Daartoe werd direct na de oprichting van de Drie Schakels Loge, de “Vereniging tot opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen” opgericht.

De Koninklijke goedkeuring voor de oprichting van deze vereniging kwam op 17 februari 1900 en tot op de dag van vandaag verricht deze vereniging, nu onder de naam “Stichting Kinderopvoeding”, nog altijd belangrijk werk. Ook de onder de Odd Fellowvlag opererende Vereniging Maatschappelijke Activiteiten ondersteunt de zwakkeren in de samenleving.

Huisvesting

De feitelijke oprichting van de eerste Groninger Loge vond plaats in Huis de Beurs, aan de Vismarkt in Groningen. Huis de Beurs heeft een rijke historie. Heel wat verenigingen hebben er hun oprichtingsvergaderingen gehouden en heel wat politieke vetes zijn er uitgevochten en talloze afspraken zijn er beklonken.

Slechts een tweetal tastbare herinneringen verwijzen nog naar deze oprichtingen; te weten een herdenkingsteen aan de buitenmuur in de Folkingestraat betreffende de oprichting van de Sociaal Democratische Bond in 1885 en aan de kant van het A-Kerkhof hangt een plaquette, welke herinnert aan de oprichting van de Drie Schakels Loge in 1899.

Vanaf 20 maart 1899 werden de wekelijkse zittingen op diverse locaties in het centrum van Groningen gehouden tot in 1923 in opdracht van de NV Groninger Odd Fellowhuis een nieuw onderkomen in de W.A. Scholtenstraat werd gerealiseerd naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes in de stijl van de Amsterdamse School. Aan dit pand werd op 30 december 1994 het predicaat ”Rijksmonument” toegekend. Met ingang van 13 april 1995 werd het gebouw opgenomen in het register “Rijksmonumenten”.

De oorspronkelijke opdrachtgever, de NV Groninger Odd Fellowhuis, later gewijzigd in BV Groningsch Odd Fellowhuis, besloot in 1981, min of meer gedwongen door de blijvende groei van het ledenaantal, tot de aankoop van het aangrenzende pand W.A. Scholtenstraat 23. Dit pand werd deels geschikt gemaakt voor verhuur aan studenten en deels voor een tweetal verblijfsruimten voor bijeenkomsten van de loges.

Heden

Vanaf 1990 vindt er een kentering plaats in de groei van het ledental. Alle loges, ervaren krimp van het ledenaantal als gevolg van het overlijden van leden als wel door een afnemende belangstelling voor actieve participatie in verenigingen als de IOOF met haar maatschappelijke idealen.
Ten aanzien van de huisvesting raken de verblijfruimten met het verstrijken der jaren wat sleets. Daarbij ontbreken, mede door de achteruitgang van het ledental, feitelijk de middelen om het pand weer op niveau te brengen.

De directie van de inmiddels BV Groningsch Odd Fellow Huis beseft in 2016 dat drastische maatregelen noodzakelijk zijn, wil zij de huisvesting van de loges verduurzamen en gelijker tijd het Odd Fellow ship in de stad Groningen bestendigen. De directie zal fondsen zal moeten genereren om tot een algehele renovatie van het pand te kunnen komen, zodat het weer representatief wordt voor onder meer geïnteresseerde aspirant-leden.

Na raadpleging van de Raad van Commissarissen werd, met instemming van de Aandeelhouders, tot verkoop van het buurpand W.A. Scholtenstraat 23 besloten.
In 2018 werd een verkoop bij inschrijving gehouden. De opbrengst uit de verkoop was boven verwachting.
Toen ook subsidie kon worden verkregen uit het fonds voor instandhouding van Rijksmonumenten, waren we in staat het gebouw weer in zijn geheel zijn oude glorie terug te geven.

Mede door de belangeloze inzet van vele leden, zowel ambachtelijk als bestuurlijk, mag dit resultaat er zijn en is op 11 oktober 2019 het pand weer feestelijk in gebruik genomen.

Toekomst

In 2019 is het monumentale pand weer in oude glorie gerestaureerd en zijn de cultuurhistorische elementen weer teruggevonden en hersteld. Daarnaast is het “huis” multifunctioneel gemaakt voor andere verenigingen als voor het zakelijke verkeer. De ruimten zijn zodanig van deze tijd ingericht en uitgerust met de modernste apparatuur voor vergaderingen, lezingen of feestelijke invullingen. Dit alles kan ondersteund worden met een horeca functie. in dranken, lunches en diners.

We zijn erkentelijk voor de financiële steun van de overheid, die groot onderhoud en restauratie mede heeft willen financieren en we hopen tenslotte dat we ons mooie monument nog generaties lang, voor zowel de Odd Fellows als voor de stad Groningen, kunnen behouden.

Links:

Interieurarchitect: www.klaasdejongontwerpen.nl

Bijzonder restauratie timmerwerk www.bijlsmabouw.nl

© Odd Fellowhuis 2024
Ontwikkeld door Convident